IMPORTANT: In cea mai mare parte, continutul acestui site este, sau se vrea, un pamflet. Cei care nu cred, sau se simt vizati, mai au o sansa, dialogul si sa ne convinga ca am gresit, la noi amenintarile nu tin. Daca nu, justitia sa stabilieasca unde se termina pamfletul, si incepe cu adevarat calomnia, iar noi ne vom supune. Riscul e juma-juma, si asa va ramane pana la proba contrarie. SI MAI IMPORTANT: Sambata, duminica si de sarbatorile legale, daca nu se intampla ceva cu adevarat important, va lasam sa respirati. Adica nu vom scrie nimic de nimeni, nu de alta, dar trebuie sa ne incarcam si noi bateriile
 
Nu sunt misogin și nu am spus niciodată că o femeie e proastă, jur, chiar dacă aruncă șamponul când se află sub duș și citește că loțiunea e pentru păr uscat. Dar o să-mi calc pe inimă și o să...

 

Publicitate

 

Primarul faliment și-a băgat picioarele în gura presei!!!

Toma vrea să dea acreditări pe pupat în cur la presă, iar cei care-l critică să-i ceară lui voie înainte.

 E aberant, atunci când unii aleși, cu minoritate desigur, cum e cazul primarului Toma, se cred un fel de împărați, zei sau și mai rău, și cred că pot conduce ca pe tarla tractorul. Așa văd eu hotărârea de CLM care nu bagă pumnul, ci vrea să reducă total  presa la tăcere în plan local, mai precis pe ziariștii care nu-i ridică lui osanale și păstrează marja de siguranță la fâsâielile de țăran cu mocasini și costum de firmă. Iată mai jos textul hotărârii care instaurează dictatura la Primăria Buzău, fără alte comentarii, doar cu mențiunea că niciodată dacă voi afla că fură, n-o să-i cer lui Toma încuviințarea să scriu acest lucru, cum ar trebui potrivit textului acestei aberații unde Primăria Buzău este comparată cu Președinția iar primarul faliment cu președintele implicit...

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL – PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 245 din data de 07.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanţilor mass-media pe lângă autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Buzău Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: - referatul primarului Municipiului Buzău, înregistrat la numărul 288/CLM/07.08.2019; - raportul nr. 94.786/07.08.2019 al Direcţiei Administraţiei Publice Locale; - avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - dispozițiile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică; - prevederile art. 30 din Constituția României, republicată; - prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; - HG nr. 123/2002 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. i), coroborat cu art. 5, lit. cc), alin. (14) și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, H O T Ă R Ă Ș T E: Art.1.- Se aprobă Regulamentul de acreditare a reprezentanţilor mass-media pe lângă autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Buzău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.- Primarul Municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin intermediul Direcției Administrație Publică Locală. INIȚIATOR PRIMAR, Constantin Toma AVIZAT PENTRU LEGALITATE: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol ROMÂNIA JUDETUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU PRIMAR Nr. 288/CLM/07.08.2019 R E F E R A T la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentul de acreditare a reprezentanţilor mass-media pe lângă autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Buzău Administrația locală a municipiului Buzău înregistrează o nevoie continuă de comunicare cu cetățenii și cu alte instituții, iar pentru creșterea calității acestei comunicări, considerăm oportună instituirea sistemului acreditărilor de presă. Această comunicare se referă la: -anunțuri cu privire la participarea cetățenilor la dezbaterile publice premergătoare luării unor decizii importante pentru comunitate, astfel încât aceste decizii să capete legitimitatea necesară, în acord cu Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică; -informarea cetățenilor asupra investițiilor aflate în derulare, asupra proiectelor în perspectivă, asupra unor evenimente punctuale festive (manifestări publice, sărbători locale sau naționale etc.), tehnice (restricționare de trafic auto ca urmare a unor lucrări pe domeniul public, întreruperi de furnizări de utilități și altele) sau de altă natură. Ca urmare a necesității unei comunicări eficiente, prompte, cu impact și imparțialitate a administrației locale a municipiului Buzău cu cetățenii, considerăm binevenită instituirea sistemului acreditărilor de presă, cu următoarele beneficii: -o colaborare mai eficientă între administrația locală și mass-media prin desemnarea, de către mijloacele de informare în masă, a unor persoane care să țină legătura cu autoritățile administrației publice locale și cu Primăria municipiului Buzău; -specializarea jurnaliștilor acreditați, pe domeniul administrației publice locale; -crearea unei imagini corecte a autorităților administrației publice locale în rândul consumatorilor de mass-media. În consecință, propun inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanţilor mass-media pe lângă autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Buzău. PRIMAR, Constantin Toma ROMÂNIA JUDETUL BUZĂU PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU - Direcția Administrația Publică LocalăNr. 94.786/07.08.2019 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanţilor mass-media pe lângă autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Buzău Administrația locală a municipiului Buzău înregistrează o nevoie continuă de comunicare cu cetățenii și cu alte instituții, iar pentru aceasta considerăm oportună instituirea sistemului acreditărilor de presă, motiv pentru care a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre. Adoptarea acestui regulament prin care să se impună reguli în privința acreditării ziariștilor – nu este o noutate, în sensul că instituțiile publice, inclusiv Președinția României, dețin și aplică astfel de reguli de acreditare – aspect care duce la concluzia, pe de o parte, că nu există obligația autorității de a acredita orice persoană și, pe de altă parte, că nu orice persoană trebuie acreditată. Această concluzie, din care rezultă că unii ziariști nu pot fi acreditați sau că unora li se poate retrage acreditarea – este susținută de prevederile art. 31, alin. 4 din Constituţia României, republicată, potrivit cărora „mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice” iar, în conformitate cu dispoziţiile art. 30, alin. 6 din aceeaşi Constituţie, „libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine”. Totodată, este consacrat în literatura de specialitate și în jurisprudență că exprimarea în public de către ziariști a unor expresii jignitoare, calomnioase și ofensatoare, aduce atingere relațiilor sociale care ocrotesc normele de conviețuire socială și, în final, pe cele care ocrotesc liniștea și ordinea publică. De asemenea, apreciem că nu este etic și nici în acord cu principiile exercitării profesiei de ziarist să beneficieze de acreditare acele persoane împotriva cărora instituțiile abilitate (poliție, parchet, instanțe judecătorești etc.) au luat măsuri, respectiv sancțiuni contravenționale, penale și au fost pronunțate hotărâri judecătorești etc., pentru că au săvârșit fapte ilicite în legătură cu obiectul de reglementare al acestui regulament. Neacreditarea sau retragerea acreditării nu aduc atingere prevederilor care stabilesc accesul la informații de interes public. Art. 138 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ consacră publicitatea ședințelor consiliului local. Aceasta înseamnă că la ședința consiliului local poate participa orice persoană care dorește să asiste la dezbateri. În acest sens este și definiția data ședinței publice de art. 3 lit. i) din Legea nr. 52/2003, respectiv "ședința desfășurată în cadrul autorităților administrației publice și la care are acces orice persoană interesată". Publicitatea este asigurată și prin afișarea la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale, a copiei procesului verbal al ședinței, astfel cum se prevede prin art. 138, alin. 17 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat – conform prevederilor art. 138, alin. 2 din același Cod, de posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la şedinţele Consiliului Local şi/sau de a le urmări pe internet. Se observă că legea nu impune calea pe care Consiliul Local să o urmeze pentru ca ședința să fie transmisă pe internet, Consiliul Local însuși fiind cel care hotărăște modalitatea prin care lucrările ședinței să fie înregistrate și transmise. Dispoziții similare referitoare la publicitatea ședințelor consiliului local și consemnărilor dezbaterilor sunt prevăzute și în art. 2 lit. c) și art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Potrivit art. 11, minuta ședinței publice, incluzând și votul fiecărui membru, cu excepția cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afișată la sediul autorității publice în cauză și publicată în site-ul propriu. Dispozițiile privind participarea la procesul de luare a deciziilor sunt cuprinse în secțiunea a 2-a a capitolului 2 din Legea nr. 52/2003. Art. 8 reglementează condițiile în care persoanele interesate pot participa la lucrările ședințelor publice, iar art. 12, alin. 2 conține prevederi exprese și distincte referitoare la înregistrările ședințelor publice: "înregistrările ședințelor publice, cu excepția celor prevăzute la art. 7, vor fi făcute publice, la cerere, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare". Din formularea acestui text rezultă că înregistrările ședințelor publice sunt făcute de autoritățile administrației publice însele, iar publicitatea acestora se face, la cerere, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 544/2001. În lumina celor expuse, a fost dovedită și împrejurarea că necesitatea solicitării acordului consiliului local pentru ca înregistrarea prin mijloace audio și video să fie făcută de o altă persoană decât cea stabilită de autoritatea publică locală nu poate fi considerată ca încălcând publicitatea ședințelor consiliului local, atâta vreme cât toate cerințele legale care o reglementează – pe care le-am amintit mai sus - sunt respectate. Acest regulament respectă și dispozițiile art. 18 din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, text care prevede la alin. 1 că Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, dar la alin. 3 prevede că autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice (de exemplu, exprimarea în public a unor cuvinte jignitoare etc.) şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii. Acest Regulament este în acord și cu dispozițiile art. 29 și 30 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare. În raport cu toate cele exprimate, dispozițiile Regulamentului propus este în acord cu prevederile art. 30 din Constituția României, în sensul că accesul la informațiile de interes public nu este condiționat de o acreditare, accesul la informații de interes public putându-se realiza și pe alte căi reglementate de lege. Libertatea de exprimare este garantată prin art.10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, art.30 alin.1 din Constituția României și art.70 din Codul civil. De cealaltă parte, art.72 din Codul civil prevede că ” orice persoană are dreptul la respectarea demnității sale. Este interzisă orice atingere adusă onoarei și reputației unei persoane, făra consimțământul acesteia ”. Prin Decizia nr. 1576/07.12.2011, Curtea Constituțională a statuat că demnitatea umană este un atribut inalienabil al persoanei umane, valoare ce impune fiecărui membru al societății un comportament de respect și protecție a celorlalți indivizi și interzicerea oricărei atitudini umilitoare sau denigrante la adresa omului. Conform art.74 din Codul civil, ” sub rezerva aplicării dispozițiilor art.75, pot fi considerate ca atingeri aduse veții private: [ ...] f) difuzarea de știri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audio vizuale privind viața intimă, personală sau de familie, fără acordul persoanei în cauză; g) utilizarea cu rea credință, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană [...] ”. Art.75 alin.2 din Codul civil exclude din categoria actelor ce încalcă drepturile reglementate de art.70 și anume”exercitarea drepturilor și libertăților constituționale cu bună credință și cu respectarea pactelor și convențiilor internaționale la care România este parte”. Așadar, exprimarea unei opinii nu poate fi, în mod automat, o faptă ilicită, ci, astfel cum prevede și art.1353 Cod civil, este imperativ ca dreptul la opinie liberă să fie exercitat în mod abuziv, în înțelesul dat prin art.15 Cod civil:”Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un în mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei credinței”. Dreptul la liberă exprimare nu este nelimitat, afirmându-se în doctrină că libertatea fiecărui individ își regăsește limita în punctul în care începe liberatea celuilalt. În jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în analiza conflictului dintre dreptul la liberă exprimare și dreptul la viața privată, imagine și demnitate, se face distincție între afirmarea unor fapte și judecata de valoare - afirmații despre calitățile profesionale, morale și personale ale unei persoane. Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem Consiliului local al Municipiului Buzău aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanţilor mass-media pe lângă autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Buzău, în forma din Anexa la proiect. Director Executiv, Daniel-Madalin Tudorache