IMPORTANT: In cea mai mare parte, continutul acestui site este, sau se vrea, un pamflet. Cei care nu cred, sau se simt vizati, mai au o sansa, dialogul si sa ne convinga ca am gresit, la noi amenintarile nu tin. Daca nu, justitia sa stabilieasca unde se termina pamfletul, si incepe cu adevarat calomnia, iar noi ne vom supune. Riscul e juma-juma, si asa va ramane pana la proba contrarie. SI MAI IMPORTANT: Sambata, duminica si de sarbatorile legale, daca nu se intampla ceva cu adevarat important, va lasam sa respirati. Adica nu vom scrie nimic de nimeni, nu de alta, dar trebuie sa ne incarcam si noi bateriile
 
Nu sunt misogin și nu am spus niciodată că o femeie e proastă, jur, chiar dacă aruncă șamponul când se află sub duș și citește că loțiunea e pentru păr uscat. Dar o să-mi calc pe inimă și o să...

 

Publicitate

 

Sedinta CLM pe 28 mai 2024

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR-

DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii MAI 2024

aConsiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedereâ -prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

          ART.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, la data de28mai2024, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).   

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.Proiect de hotărâre nr. 129 din 21.05.2024 privind conferirea titlului de“CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Bogdan-Emanuel DRAGOMIR;

2.Proiect de hotărâre nr. 117 din 07.05.2024privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizareșifuncționare a serviciului de salubrizare al MunicipiuluiBuzău, aprobatprinHotărâreaConsiliului Local al municipiuluiBuzău nr. 122 din 30.06.2023privindactualizareaunoranexeaprobateprinHotărârile de Consiliu Local al municipiuluiBuzăunr.134/27.07.2022privindaprobareadocumentațieipentrudelegareagestiuniiserviciului de salubrizarepentruactivităţile de curățareşi transport a zăpezii de pe căilepubliceşimenţinereaînfuncţiune a acestora pe timp de poleisau de îngheţ, activitățile de colectareși transport a deșeurilormunicipale, activitățile de măturat, spălat, stropitșiîntreţinere a căilorpublice din MunicipiulBuzăușinr.213/28.10.2022 pentru aprobarea documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Buzău;

3.Proiect de hotărâre nr. 118 din 10.05.2024pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2023 ale Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 119 din 13.05.2024 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale a aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău în anul 2024;

5. Proiect de hotărâre nr. 120 din 14.05.2024 privindaprobareamodificăriiorganigramei, numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de AsistențăSocială a Municipiului Buzău și a Regulamentelor de OrganizareșiFuncționare al Centruluirezidențial, precumși al Serviciului de îngrijiri la domiciliudinComplexul de serviciipentrupersoanevârstnice ”Alexandru Marghiloman”;

6. Proiect de hotărâre nr. 121 din 14.05.2024 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal„CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILIAR MIXT – REZIDENȚIAL / COMERCIAL N.C. 71312- ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S/DS+P+4E ÷ 6E ÷ 8E + ETH, SERVICII, DOTĂRI ȘI ECHIPAMENTE PUBLICE AFERENTE”;

7. Proiect de hotărâre nr. 122 din 15.05.2024 privindluareaunordecizii legate de AdunareaGeneralăOrdinară a AcţionarilorSocietăţii RER SUD S.A., din data de 28.05.2024, ora 14:00, respectiv 29.05.2024, ora 14:00;

8. Proiect de hotărâre nr. 123 din 15.05.2024 la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SEDIU S.G.A. BUZĂU“;

9.Proiect de hotărâre nr. 124 din 17.05.2024privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă S.A.” Buzău din data de 30.05.2024, ora 16.30, şi respectiv 31.05.2024, ora 13.00;

10.Proiect de hotărâre nr. 125 din 17.05.2024privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă S.A.” Buzău din data de 30.05.2024, ora 15.30, şi respectiv 31.05.2024, ora 12.00;

11.Proiect de hotărâre nr. 126 din 17.05.2024pentruaprobareadăriiînfolosințăgratuităParohiei“TuturorSfinților” Buzău a imobilului cu numărul cadastral 66557-C7 - “MuzeulEroilor”, proprietatepublică a MunicipiuluiBuzău, situatînmunicipiulBuzău, CaleaEroilor, nr. 8;

12. Proiect de hotărâre nr. 127 din 20.05.2024privind modificarea 5 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2024;

13.Proiect de hotărâre nr. 128 din 20.05.2024pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului Municipiului Buzău, pe trimestrul I 2024;

14. Proiect de hotărâre nr. 130 din 21.05.2024privindalipirea a douăimobileproprietatepublică a MunicipiuluiBuzău,avândnumerelecadastrale 60019 și 74661,situate înmunicipiulBuzău, Tarlaua 34, Parcela 541;

15.Proiect de hotărâre nr. 131 din 21.05.2024 pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2023 ale Societății RAM TERMO VERDE S.R.L.

16. Proiect de hotărâre nr. 132 din 21.05.2024 privindaprobareaprelungiriidăriiînfolosințăgratuităcătreUniversitatea din București, asupraunorspațiipentruînvățământînimobilulproprietatepublică a municipiului, situatînmunicipiulBuzău, stradaAcademiei, nr. 1;

17. Proiect de hotărâre nr. 133 din 21.05.2024privindaprobareadocumentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilortehnico-economici și a devizului general pentruobiectivul de investiții „CONSOLIDAREA ȘI REABILITAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE A - ZONA CENTRALĂ DIN MUNICIPIUL BUZĂU”, aprobatpentrufinanțareprinProgramulnațional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat - Subprogramulproiectareașiexecuțialucrărilor de intervențiipentruclădirile cu destinațiaprincipală de locuință;

18. Proiect de hotărâre nr. 134 din 21.05.2024 privindaprobareadocumentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilortehnico-economici și a devizului general pentruobiectivul de investiții „CONSOLIDAREA SI REABILITAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE A1 - ZONA CENTRALA DIN MUNICIPIUL BUZAU”, aprobatpentrufinanțareprinProgramulnațional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat - Subprogramulproiectareașiexecuțialucrărilor de intervențiipentruclădirile cu destinațiaprincipală de locuință;

19.Proiect de hotărâre nr. 135 din 21.05.2024privindaprobareadocumentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilortehnico-economici și a devizului general pentruobiectivul de investiții „CONSOLIDAREA SI REABILITAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE B1 - ZONA CENTRALA DIN MUNICIPIUL BUZAU”, aprobatpentrufinanțareprinProgramulnațional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat - Subprogramulproiectareașiexecuțialucrărilor de intervențiipentruclădirile cu destinațiaprincipală de locuință;

20.Proiect de hotărâre nr. 136 din 21.05.2024 privindaprobareadocumentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilortehnico-economici și a devizului general pentruobiectivul de investiții „CONSOLIDAREA SI REABILITAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE C1 - ZONA CENTRALA DIN MUNICIPIUL BUZAU”, aprobatpentrufinanțareprinProgramulnațional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat - Subprogramulproiectareașiexecuțialucrărilor de intervențiipentruclădirile cu destinațiaprincipală de locuință;

21.Proiect de hotărâre nr. 137 din 21.05.2024privindaprobareadocumentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilortehnico-economici și a devizului general pentruobiectivul de investiții „CONSOLIDAREA SI REABILITAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE D - ZONA CENTRALA DIN MUNICIPIUL BUZAU”, aprobatpentrufinanțareprinProgramulnațional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat - Subprogramulproiectareașiexecuțialucrărilor de intervențiipentruclădirile cu destinațiaprincipală de locuință;

22.Proiect de hotărâre nr. 138 din 21.05.2024privindaprobareadocumentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilortehnico-economici și a devizului general pentruobiectivul de investiții „CONSOLIDAREA SI REABILITAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE E - ZONA CENTRALA DIN MUNICIPIUL BUZAU”, aprobatpentrufinanțareprinProgramulnațional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat - Subprogramulproiectareașiexecuțialucrărilor de intervențiipentruclădirile cu destinațiaprincipală de locuință;

23.Diverse.

ART.2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1,precum și alte înscrisuri despre care se face vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

ART.3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

ART.4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

ART.5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro.

ART.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 22.05.2024, Nr. 760. Ex.1/2